Nacházíte se: Technická data >> Informace od expertů

obrazek338pomocnyobrazek338pomocnyobrazek338pomocnyobrazek338pomocny
 

Co jsou DMF a jak jsou zdraví škodlivé ?         

Zpráva BVH (Bundesverband Handschutz e.V.- Spolkový svaz ochrany rukou )

Polyuretanem (PU) potažené tkané rukavice jsou stále více žádány ve výrobě díky jejich vynikajícímu komfortu nošení. Na základě jejich vrstvy PU jsou konstrukčně odolné oděru, proti smekání výrobků v dlani a odolné oleji i slabým chemickým látkám. Zjistíte, že nezanechávají žádné zbytky svého materiálu ani stopy na výrobku a jsou určeny především pro jemné práce a manipulaci s ostrými kluzkými malými díly a součástkami ve všech oblastech výroby např. mikroelektronika, elektrotechnický průmysl, přesné sestavovací práce, papírenský průmysl atd. V publikovaném odborném časopise „Bezpečné inženýrství č.11/2004“ bylo upozorněno na to, že tyto inovativní rukavice jsou zřejmě zatíženy zdraví škodlivými DMF rozpouštědly. Na tento podnět BVH ihned reagoval a jal se věc prozkoumat a sledovat.

Výroba vrstvy-potažení PU rukavic

Polyuretan (PU)- je vrstvená surovina jejímž základem je granulát, který musí být rozpuštěn, aby jím bylo možné potáhnout tkaninu rukavice formou namáčení do PU směsi. Jako rozpouštědlo tohoto granulátu je používán dimetylformamid (DMF). Po nanesení směsi (namáčení) absolvuje rukavice několik lázní (vodních lázní s nižší koncentrací DMF). Polyuretan je přitom vysrážen tak, že vzniká rovnoměrné potažení rukavice.

Obr.1 Všeobecné složení polyuretanu :    

Na tomto místě se nabízí otázka, zda-li při tomto pracím procesu je možné DMF rozpouštědlo zcela odstranit z rukavice? Ačkoliv toto rozpouštědlo nesmí být ve finálním výrobku obsaženo, zjevně existují rukavice, které i po tomto procesu obsahují vysoké koncentrace DMF .

Požkození zdraví rozpouštědly DMF

DMF je škodlivé při vdechování a polknutí. Substance je tímto způsobem pomocí svého téměř všestranného samouvolňování přijímána do těla uživatele skrze jeho pokožku. Kritickým cílovým orgánem poškozovaným DMF ,a to jak po akutní tak po chronické stránce, jsou játra uživatele rukavice.Formy funkce DMF při působení na játra byly zpětně popsány jako subjektivní potíže.Proto je nevratné poškození jaterních buněk s přihlédnutím na odbornou literaturu pravděpodobné. Použitelné epidemiologické datové zprávy k příčinné události onemocnění rakovinou jater a expozice DMF nepřinášejí v současné době žádná konečná stanoviska.DMF dosud neplatí za karcinogenní látky. Substance je však již zařazena jako toxická. Základní hodnota TLV 1) byla určena na 10ppm.

Obr.2 Složení a symbol nebezpečí dimetylformamid :

1)Hodnota TLV (Threshold limit value) je časová kontaktní hodnota TWA (time weighed averange) pro jeden osmi hodinový pracovní den a 40 hodinový pracovní týden, které pracovník většinou opakuje, den po dni bez negativních následků škodlivin, kterým může být vystaven.Tato hodnota je určena směrnicí ACGIH.

DMF je tudíž látka, která do rukavice nepatří. BVH společně s jednou velkou renomovanou analytickou laboratoří zjistil pomocí jisté uznávané měřící metody, že může být určeno nejmenší množství DMF. Jako vhodná se ukázala metoda tepelné desorpce.

Určení DMF metodou tepelné desorpce

Určení DMF v rukavicích se provedlo pomocí v automobilovém průmyslu etablovaném termodesorpátoru GC-MS metodou, při které se vzorek zahřeje a uvolněné (desorbované) částečky jsou zkoumány pomocí plynové chromatografie a hmotovým spektrometrem. Tepelná desorbce je od září 2002 na základě doporučení svazu automobilového průmyslu uznávanou metodou.

Při měření byly cca 2 cm2 horní plochy rukavice odstřiženy, v termodesorpční rource zapáleny a těkavé DMF pomocí zahřátí v helium atmosfře zahřáty na +150C a uvolněny ven ze zkušebního vzorku rukavice. Uvolněné substance jsou pak ochlazeny v injektoru na -150C, aby zkondenzovaly, přičemž se provádí obohacení těkavých látek. Ke kvalitativnímu popř.kvantitativnímu určení jsou substance uzavřeně zkoumány ve vazbě GC/MS. Byly nalezeny v extrémních případech i neměřitelné hodnoty TLV, které 10 ppm desetinásobně i více překračovaly. Za tím účelem se uvažovalo jak obsah DMF přítomný během výrobního procesu rukavic pomocí pokud možno nejjednoduššího způsobu snížit pod hodnotu 10 ppm.

obr.3 : schéma termodesorbční zkoušky

Metoda redukce obsahu DMF

Na základě dobré rozpustnosti DMF ve vodě se jako dobré jeví praní rukavic během výrobního procesu.Na vyzkoušení tohoto řešení byly rukavice zatížené DMF nejprve 1 hodinu prány v pračce ve vodě a poté provedena opětovná měření, která jsou popsány výše. Výsledek byl potěšitelný: mohlo být dokázáno, že vysoké hodnoty DMF, vyšší jak 100 ppm dle TLV klesají a tímto způsobem mohou být redukovány až na 4 ppm. Zde bude zřejmé, že určitě ne každá polyuretanem potažená rukavice překračuje normy DMF. Pokud budou při výrobě rukavic tyto dostatečně dlouho prány, nenastanou žádné problémy.

Nepochybně je všem prodejcům rukavic jasné, že by měli nabízet kvalitativně ty nejlepší výrobky, které jsou patřičně laboratorně odzkoušeny. Podrobnosti o výsledcích provedených zkoušek u některých typů rukavic hojně prodávaných na českém trhu naleznete v našem dalším článku......

Nahoru
Kontaktujte nás...RE-agent s.r.o.
Distribuce-Objednávky-Vzorkovna
Provozovna: 253 01 Hostivice, Topolová 2020
Tel:    +420 220 910 028
Fax:    nemáme
Mobil: +420 603 181 712
email:re-agent@iol.cz

 

 

 

Společnost - rukavice